FİGÜRATİF // FIGURATIVE

23 Kasım 2010 – 17 Aralık 2010

Çağdaş Sanatın genişleyen mecrasında resim güçlü bir araç olarak yerini korumaya devam ediyor. Güncelin içinde derinleşen bir estetik dilin büyük boyutu resimlerde görselliğin imkânlarını yeniden üretiyor. 7 ressamın çalışmaları 23 Kasım – 17 Aralık tarihleri arasında ALANistanbul’da görülebilir.

Günümüz sanatının temel ikilemlerinden birisi gündelik hayat pratikleri ile sanatsal üretimi arasında kurduğu sorunlu ilişkide yatmaktadır. Bugün hayatın içine dahil olan güncel sanatın, iletişim araçları ve yeni teknolojilerin gelişimi ile ortaya çıkan ağır simülasyon ve manüpilasyon karşısında etkinsizleşme riskini gündeme getirir. Sanat imaj bombardımanı altında öznenin hayatın ezici çelişkileri karşısında bir direnç alanı ve Adorno’cu anlamıyla bir özgürlük adası ve “şeyleşme”den kaçabileceği bir yer olmaktan uzaklaşmaktadır. Yeni avangardist araçlar günlük hayata dâhil oldukları ölçüde metalaşmaya direnirler fakat diğer taraftan (görece) özerk alanlarını da yitirme tehlikesine düşerler.

Böylece diyebiliriz ki resim kendi sözünü kendi iç sınırları içerisinde (gerçek hayat ile estetik bir mesafe de koyarak) söyleme gücüne hala sahiptir. Bu sanatsal dil, toplumsalın temel sınıfsal, sosyal ve kültürel meselelerinin ve sorunlarının üzerinin “gösteri” yoluyla silikleştirildiği bir ortamda kendi sözünü iletmek konusunda daha güçlü olarak gündeme gelmektedir.

Bu açıdan resim sanatı geri plana düşmekten ziyade güçlenmiş ve geleceğin sanatına doğru yeni kapılar açmıştır. Resim, sanatın insan için başından beri en temel işlevlerinin gücüyle, “ölüme, tahakküme, baskılara karşı umutlu kavgasıyla” görkemli olmuştur. ALANistanbul’da 7 sanatçı her biri kendilerine ait resim biçimleri ile ortak bir mekânda bu gerçeği sergiliyorlar.

Başak Bugay – Beyza Boynudelik – Füruzan Şimşek – Fulya Çetin

Hale Işık – Huri Kiriş – Zeynep Özdemir